Lekcje C++ dla początkujących

Korzyści wynikające z bycia ekspertem w pisaniu oprogramowania stają z pewnością zaskakujące. Taki specjalista może pracować w domu, dzięki specyfice swojej pracy, a w dużych i popularnych firmach zawsze uda się znaleźć miejsce, ponieważ takich pracowników ciągle szukają. Warto też wspomnieć o perspektywach, bo przynajmniej przez kilka dziesięcioleci rozwój aplikacji będzie kwitnąć. C++ bardzo nowoczesny i uniwersalny język. Nadaje do każdego zadania, a jego opanowanie to klucz do długiej kariery.

Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo C++ dla początkujących od profesjonalistów.


Pierwsze kroki

Aby rozpocząć naukę, należy zainstalować na komputerze środowisko programowania. Chodzi o specjalny zestaw narzędzi służących do pisania kodu oraz jego kompilacji i usuwania błędów. Ważne także, aby poznać interfejs. 

Dostępne również funkcje tworzenia, zapisywania i importowania plików, system sprawdzania poprawności kodu, automatyczne odnawianie, zautomatyzowane wyszukiwanie i inne. Wszystko będzie niezbędne w przyszłości.


Typy danych

Wszystkie wartości, które niosą informację, nazywane są danymi. Mogą to być ciągi znaków, symbole, liczby. Nawet brak jakichkolwiek danych może być uznany za podstawę do stworzenia polecenia. Podczas pisania kodu programista znajdzie również zmienne, którym może nadać nazwy zgodnie z własnymi wymaganiami. Jednostki takie przechowują określone wartości. Niezwykle ważne, aby ich nazwy odpowiadały syntaktyce języka.


Kurs wideo C++

Tworząc plan szkolenia, należy zacząć od podstawowych zasad, a skończyć na bardziej złożonych przykładach.


Operatory arytmetyczne

Operacje matematyczne odgrywają kluczową rolę w programowaniu. Programista ma do dyspozycji cały zestaw standardowych instrukcji w postaci dzielenia, mnożenia, dodawania i odejmowania. Niektóre z nich są aktywowane przez odpowiednie znaki. Na przykład, żeby dodać jedną liczbę do drugiej, należy wstawić +, ale gdy trzeba ją podzielić, musisz użyć /. Dla znaku : zarezerwowana została inna opcja.


Operatory logiczne

Podczas pisania kodu może zajść potrzeba dokonania porównań. W tym celu wykorzystywane funkcje standardowe. Za pomocą takiej metody łatwo określić działania po sprawdzeniu faktów, np. za pomocą wartości true lub false. Im bardziej złożone zadanie, tym więcej tych operacji trzeba wykonać, dlatego wiedza o tym, jak korzystać z wyżej wymienionych jednostek niezbędna.


Instrukcje warunkowe

Polecenia te służą do bezpośredniego informowania systemu, co ma robić dalej, jeśli otrzyma określony wynik. Gdy warunek zgodny ze zdefiniowanym wcześniej wymaganiem, polecenie wykonywane, w przeciwnym razie system przestaje działać.


If i else

Polecenie If wskazuje na działanie w taki sam sposób jak polecenie Else, ale to ostatnie dodaje warunek wykonania alternatywnych działań dla maszyny.


Switch

Prostota i funkcjonalność to cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry kod. Im bardziej złożone gałęzie, tym mniejsza szybkość. Polecenie Switch powinno być używane w celu przyspieszenia przetwarzania komend. Pomaga tworzyć układy logiczne z możliwością powrotu do poprzedniego stanu systemu w przypadku niespełnienia jakiegoś warunku.


Cykl

Może być konieczne wykonanie tej samej instrukcji kilka razy, zanim nastąpi jakakolwiek zmiana. To funkcja, którą można zapisać jako kilka słów, a mianowicie while, for, do while. Każda wartość ma nieco inny charakter, ale ogólny efekt pozostaje bez zmian — utworzyć serię zdefiniowanych działań, jeśli zostaną spełnione określone wcześniej warunki.


Pętle


Zmienne, komentarze


If continue break


Operatory bitowe

Każdy język programowania ma własne typy poleceń, ale C++ ma ich wiele. To uniwersalne narzędzie do pisania kodu i dlatego zawiera różne funkcje, dzięki którym programista nie czuje żadnych ograniczeń. Tu operacje logiczne i matematyczne wykonywane na poziomie indywidualnym, a zastosowanie mają typy danych całkowitych i znakowych. 


Liczby losowe

 

Klasy i obiekty

Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość wyznaczania danych. Klasy zawierają wszystkie ważne parametry, natomiast obiekt stanowi zbiór zagregowanych danych wraz z właściwościami i metodami. Innymi słowy, klasy są blokiem zawierającym predefiniowane wartości, które mogą być wykorzystywane do konstruowania kodu, a właściwości obiektów tworzone na podstawie klas.


Struktura projektu obiektowego


Tablice


Funkcje


Wskaźniki


Własne typy danych


Rekurencja

Działanie tej procedury polega na wywołaniu własnej funkcjonalności w czasie wykonywania kodu. Jeśli spróbujesz to zrozumieć, nie będzie to zbyt trudne. Na pierwszy rzut oka sytuacja niejasna, ale po bliższym przyjrzeniu okazuje, że wszystko wygląda inaczej. W ramach tej opcji istnieje kilka rodzajów działań. Chodzi o polecenia bezpośrednie i pośrednie. Aktywność jednej lub drugiej zależy od rodzaju czynności.


Dlaczego C++

Wybierając zawód na przyszłość, należy wziąć pod uwagę aktualne trendy i tendencje. W ten sposób można mieć pewność, że przez kolejne dziesięciolecia będzie co studiować i pogłębiać swoją wiedzę, a także lubić swoją pracą.


Struktury danych

Stos, kolejka, lista, drzewo binarne.


Funkcje matematyczne


Vector


Projekt Kalkulator


Pętla nieskończona


Wskaźnik THIS


Deklaracja i definicja funkcji


Szablony funkcji


Pliki nagłówkowe


Przeładowanie konstruktora


Konstruktory. Destruktory


Dostęp protected


Sortowanie. Złożoność algorytmów


Biblioteczna klasa string


Bez wątpienia trzeba będzie sięgnąć głębiej i spróbować dowiedzieć więcej, ale pracowitość kryje w sobie przyszłość. Dzięki praktyce można naprawdę wiele nowego osiągnąć i lepiej wykorzystywać dostępne narzędzia. Z czasem i dzięki ciągłemu uczeniu wyniki będą coraz lepsze.


1 996
40 wideo