Lekcje Java dla początkujących

Specjaliści, którzy pracują z nowoczesnymi technologiami i odnoszą pewne sukcesy, mogą liczyć na karierę, a przede wszystkim na interesujący sposób zarabiania na życie, ponieważ programiści tworzą podstawy tych aplikacji, z których inni mogą korzystać tylko za pomocą interfejsu użytkownika. 

Aby zacząć pisać kod, na który będzie popyt, należy wybrać najbardziej popularny i elastyczny język. Preferowane są warianty wieloplatformowe, aby w miarę rozwoju zawodowego mieć więcej okazji do wykorzystania swoich umiejętności w różnych dziedzinach i sytuacjach. Jako podstawowe narzędzie całkiem racjonalnie byłoby wybrać Java, ponieważ ten zestaw reguł dla maszyny jest uważany za jeden z najpopularniejszych na rynku. Ocena ta oparta na kryteriach takich jak niezawodność, bezpieczeństwo, duża szybkość, stabilność, mała zależność od sprzętu i oprogramowania oraz wysoki stopień adaptacji do nowych warunków i środowisk użytkowania.


Wybraliśmy najlepsze darmowe lekcje wideo Java dla początkujących programistów.


Wprowadzenie

Aby napisać kod dla komputera, należy użyć specjalnego oprogramowania. Dla każdego języka jest on inny, ale zasada pozostaje niezmienna: wykonywanie poleceń zgodnie z wierszami napisanego tekstu. Bez takiej platformy programista nie będzie mógł rozpocząć szkolenia, dlatego należy je zainstalować. Na szczęście nie trzeba szukać czegoś odpowiedniego, ponieważ dostępna jedna opcja i to w dodatku oficjalnie dystrybuowana. Po zakończeniu instalacji nie ma już żadnych przeszkód, aby rozpocząć kształcenie.


Podstawy

Dwugodzinna lekcja jest przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się "wszystkiego od razu". Żaden język programowania nie może być w pełni poznany w tak krótkim czasie, ale wykład daje początkującemu możliwość poznania podstawowych definicji i tez oraz odpowiedzi na dwa ważne pytania: "Czy jest chęć do kodowania?" i "Czy warto rozpocząć dogłębną naukę Javy?".


Typy danych

Mówiąc o języku programowania, mamy na myśli przepływ informacji i operacje z nią związane. W tym przypadku wszystkie wartości ściśle typowane, a zatem każda wartość i zmienna muszą być dokładnie sklasyfikowane. Po rozpoczęciu kompilacji maszyna sprawdza każdy ciąg znaków i jeśli pojawi się choćby jeden błąd, nie dojdzie do konwersji na kod. Dlatego tak ważne kontrolowanie typów zapisu danych i unikanie ich niewłaściwego stosowania.


Operatory arytmetyczne

Zrozumiały dla komputera zestaw poleceń oparty na liczbach. Język programowania ma operatory i operandy. Każdy z nich ma inny cel. Na przykład, aby wykonać operację, należy użyć obu tych narzędzi. Operator jest działaniem i może być znakiem plus. Operandami są liczby. Jeśli dwie liczby, operatory używane do wykonywania operacji nazywamy binarnymi; natomiast gdy tylko jeden operand to operator unarny..


Konstrukcje warunkowe z if

Fundamentalną umiejętnością kodowania jest wiedza na temat konstruowania scenariuszy warunkowych. Używając polecenia IF, programista z wyprzedzeniem ostrzega maszynę, aby wykonała kod na podstawie podanych kryteriów. Gdy proces realizacji zadania zakończy się powodzeniem, zwykle następuje spełnienie warunku, który polega na porównaniu dwóch liczb.


Switch

Używając tego operatora, można skrócić i przyspieszyć kod. To alternatywny sposób na sprawdzenie przepływu kodu bez użycia innych, dłuższych operatorów. 

Znajomość obsługi tej funkcji umożliwia napisanie programu w krótszy, bardziej czytelny sposób.


Pętle

Podczas pisania kodu możesz zauważyć sytuacje, w których trzeba będzie utworzyć polecenia, które muszą zostać wykonane w inny sposób, gdy sytuacja jest aktualna. Komendy takie jak While nie mają początkowego działania i funkcjonują na zasadzie reagowania na warunek. Powyższe zadanie może cyklicznie wykonywać operacje tak długo, jak długo wartość wynosi True, ale zatrzyma maszynę, jeżeli osiągnie stan False.


Tablice

Wygodny format przechowywania informacji i zawsze istotny. Tablice bardzo dobrze wpływają na percepcję. Ta forma przechowywania danych umożliwia tworzenie zapisów w postaci kolumn i wierszy, również wyprowadzenie informacji do czytania w najbardziej odpowiedniej formie. Umiejętność korzystania z takiego narzędzia ma znaczenie.


Pętle "for" i "while, wprowadzenie do tablic

Autor skupia się na pisaniu kodu z wykorzystaniem pętli oraz na typowych błędach, które zakłócają działanie oprogramowania.


Algorytmy


Metody

Ten zestaw funkcji stanowi blok utworzonych poleceń, które mogą być używane kilka razy po kolei przez zintegrowanie ich z kodem bez konieczności ponownego pisania wierszy. Istnieją standardowe metody, takie jak polecenie Print, ale mogą też być własne komendy. Funkcja to swego rodzaju fundament, na którym opiera się cały kod. Każde zadanie, które zawiera klamry, nosi nazwę metody.


Metody w praktyce


Klasy

Klasy są konstrukcjami szablonowymi, które mogą charakteryzować obiekty za pomocą ich właściwości i parametrów. Gdy w języku zorientowanym obiektowo zachodzi potrzeba wyróżnienia przedmiotu na podstawie jego cech jakościowych, używane są klasy. 

W tym typie pakietu narzędzi należy określić nazwy, a następnie można się do nich odwoływać w razie potrzeby.


Programowanie obiektowe


Enum

To typ danych, który zawiera połączone ze sobą wartości stałe lub zmienne. Elementy Enum mogą stać klasami przykładowymi i być umieszczane w listach, a także w innych formach. 

Podczas pisania kodu w taki właśnie sposób definiujemy zmienne. Innymi słowy, możliwe staje tworzenie menu z istniejących opcji.


Klasa Object


Klasa String


Wyrażenia lambda i interfejsy funkcyjne


Operatory relacyjne


Wprowadzenie do dziedziczenia


Kolekcje


Listy


Zbiory


Sortowanie kolekcji


Wyjątki


Optional


Podstawy relacyjnych baz danych


Rekurencja


Konstruowanie obiektów


Stream API


Wprowadzenie do mavena i testów


Testy jednostkowe w JUnit


Spring Framework


Darmowy kurs wideo


Książki


Kierunki rozwoju

Istnieje wiele różnych i ciekawych perspektyw, które pojawią przed początkującymi wraz z upływem czasu i zdobywaniem doświadczenia. Na początek należy poznać podstawy, aby zrozumieć filozofię samego języka, a dopiero potem można przystąpić do poznawania bardziej tajemniczych obszarów nauki programowania. Bywa to trudne, ale dla tych, którzy dobrze znają swój zawód, zawsze będzie coś do zrobienia.


1 170
40 wideo